grb_Gradfsce.jpgPutiš se u Gradišću?grb_Gradfsce.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Čajta      Željezno      Beč      Gradišćem      Lafnicu      Lajtu      Pisani brig      Solunak   
1. Vrzi tvoju brisalicu na glavni grad Gradišća !

2. Išći zemaljsku granicu prema Ugarskoj! Kade je granični prijelaz ?

3. Poznaš naš najviši brig – ? Vrzi tvoje šiljilo na njega!

4. Ov grad ima debele zidi. U njem je smješćeno „Sveučilišće za mir“. Išći grad !

5. Granice prema Dolnjoj Austriji i Štajerskoj su dvi rijeke. 19_gradisce_crljeno.jpg

Išći i vrzi škuroplavu farbu na nju, a vidnoplavu na .

6. Išći autoput A4 od Željeznoga u . Vrzi zelenu olovku na autoput!

7. Išći granicu med sridnjem i južnim .