19_jaja-1.gifSpraženo jaje19_jaja-1.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Mišaj/Mišajte      Posoli/Posolite      pumbu/presuru      spražena jaja      uljij/uljite      Zmišaj/Zmišajte      Zvrućaj/Zvrućajte   
Razbi/Razbite i jaja u zdjelu! jaja u zdjeli!

i popapri/popaprite zmišana jaja!

ulje u pumbi/presuri! Poriži/Porižite šunku na kusiće!

Usipaj/Usipajte kusiće šunke u !

šunku, dokle bude svitlokafecka!18_mihalj.gif

Uljij/Uljite zmišana jaja u pumbu/presuru! Ispeći/Ispećite jaja u pumbi!

Izmišaj/Izmišajte spražena jaja kuhačom! Daj/Dajte si „“ dobro račiti!