05_H_Memo-cita.gifMemo čita05_H_Memo-cita.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.