21_ure.gifKoliko uri je?21_ure.gif

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.