03_jabuka.gifJabuka je zrela03_jabuka.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
der Stängel
die Schale
der Kern
das Fruchtfleisch
das Kerngehäuse
der Blütenrest